▲  ( ) ■  ▼  ( ) Trạng thái: |
Hide chart
FAQ

  

Đợt 1: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
Đợt 2: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
Đợt 3: 0 (  KLGD: 0 GTGD: 0
Đợt RUNOFF: KLGD: 0 GTGD: 0
GDTT: KLGD: 0 GTGD: 0
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ - Đơn vị KL: 10)