Loại GD Mã CK/CP Số lượng Giá (nghìn đồng) Phí (%) Danh mục
Mã CK/CP Số lượng đang có Giá trung bình Giá hiện tại +/- % Giá hiện tại Tổng giá trị đầu tư Tổng giá trị hiện tại Lãi/Lỗ hôm nay Tổng Lãi/Lỗ (nghìn đồng)