Kỳ hạn Mua tốt nhất Thực hiện Bán tốt nhất Lãi suất Repos Tổng GTTT lần 1 Tổng GTTT lần 2
Lãi suất GTGD Lãi suất GTGD Lãi suất GTGD Mở cửa Đóng cửa Cao Thấp


Đơn vị kỳ hạn: ngày - Đơn vị giá: VND - Đơn vị KL: 1