▲  ( ) ■  ▼  ( ) Trạng thái: |
Hide chart
FAQ
KLGD: 0 GTGD: 0 (triệu)
GDTT: KLGD: GTGD: (triệu)
(Đơn vị giá: 1000 VNĐ - Đơn vị KL: 10)